Benieuwd of het "SuperPoeperPlan" wat voor jouw kind is?

Privacy Verklaring
TOF-Training | SuperPoeper® is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Hadassa Voet is de Functionaris Gegevensbescherming van TOF-Training | SuperPoeper®. Zij is te
bereiken via het contactformulier op deze website.
Persoonsgegevens die wij verwerken
TOF-Training | SuperPoeper® verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze
(digitale) diensten/producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
genoemde website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TOF-Training | SuperPoeper® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om (digitale) producten en diensten bij je af te leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TOF-Training | SuperPoeper® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor
persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer. Met als reden
eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren. Als ook
het nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te
kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit TOF-Training |
SuperPoeper® geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.
Delen van persoonsgegevens met derden
TOF-Training | SuperPoeper® verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij – alleen wanneer dit
nodig of vereist is – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wanneer een verwerkersovereenkomst niet nodig of vereist is bij
bedrijven waarmee wij samenwerken, verwijzen wij naar het privacybeleid van deze bedrijven. TOF-Training |
SuperPoeper® blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen. Bedrijven waarmee wij samenwerken zijn:
– Maatos; een programma dat online tools biedt aan o.a. zelfstandige ondernemers voor websiteontwikkeling,
hosting, marketing en verkoop, LMS, CRM, en shoppingcart. Maatos heeft toegang tot je gegevens om ons
technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
– Mollie; dit is onze payment provider, deze software maakt het mogelijk dat je op onze website kunt
betalen met iDeal en Mr. Cash. Mollie slaat gegevens zoals je naam, emailadres, bestelnummer en
het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens
om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een
ander doel
– WordPress/Elementor; dit is het softwaresysteem waarop het blog-, online (academy) portaal en
shopgedeelte van onze website draait. Voor dit doel worden je gegevens opgeslagen. WordPress heeft
toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TOF-Training | SuperPoeper® maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. TOFTraining | SuperPoeper® maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens
en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
TOF-Training | SuperPoeper® maakt gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar om bij te
houden hoe bezoekers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het
adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics |
Tag Manager | Hotjar.
Google en Hotjar gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de websites van TOF-Training |
SuperPoeper® gebruikt worden, om rapporten over de websites aan TOF-Training | SuperPoeper® te kunnen
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google en Hotjar kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google of Hotjar hiertoe wettelijk
worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google of Hotjar verwerken. TOFTraining | SuperPoeper® heeft hier geen invloed op en heeft Google en Hotjar niet toegestaan de verkregen
informatie te gebruiken voor andere Google of Hotjar diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door TOF-Training | SuperPoeper® en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen via het contactformulier om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen via de mail.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek. TOF-Training | SuperPoeper® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TOF-Training | SuperPoeper® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van contact en het delen van persoonsgegevens middels
Facebook Messenger of WhatsApp, verwijzen wij naar het privacybeleid van genoemde diensten. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vul dan het
contactformulier in.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites
van TOF-Training | SuperPoeper® zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te
lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.
Wijzigingen privacyverklaring
TOF-Training | SuperPoeper® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

nl_NLNederlands